<link rel="shortcut icon" href="favicon.jpg"/>

پوشش اقوام ایرانی

زیبایی شناسی جلوه های بصری پوشاک اقوام گلستان

Aesthetics of visual effects of Golestan tribes clothing نویسنده : سمانه شهری نژاد تاریخ پوشاک بخشی از تاریخ تمدن  است که در آن از تحولات، شکل و فرم لباس از زمان­های دور تاکنون گفتگو می­کند و این تحولات با تحولات دیگر تاریخی، اجتماعی و معیشتی مردم ارتباط مستقیم دارد. درهرحال منشأ لباس هر چه باشد …

زیبایی شناسی جلوه های بصری پوشاک اقوام گلستان ادامه »

سوزندوزی پارسی

persian embroidery سوزندوزی پارسی شیوا‌تبرایی‌نظری ملغمه ی فرهنگی متجلی در پوشاک پارسیان سوزن‌دوزی پارسی، ملغمه‌ایست بین فرهنگی، حاصل ارتباط و التقاط ناگزیر انسان‌هایی که، هرچند افکارواعتقاداتی متفاوت دارند اما ریشه های سرشتی وسرچشمه های وجودی یکسان دارند. خاستگاه این سوزن‌دوزی کشور چین بوده است که به‌زعم برخی از پژوهشگران، از ایران هخامنشی ریشه دارد.زرتشتیان ساکن …

سوزندوزی پارسی ادامه »

خودتزیینی زنان ترکمن

Self-decoration of Turkmen women کتاب خودتزیینی زنان ترکمن نوشته دکتر‌طیبه‌عزت‌اللهی‌نژاد درآمدی بر انسان شناسی زیبایی شناسی در فصل نخست این کتاب به مباحثی همچون انسان شناسی زیبایی شناسی، انسان شناسی بدن وخودتزیینی، انسان شناسی لباس و زیورآالت پرداخته شده است. توجه به نگرش مردم جوامع مختلف در انسان‌شناسی زیبایی‌شناسی از اهمیت باالیی برخوردار است‌. زیبایی‌شناسی در …

خودتزیینی زنان ترکمن ادامه »