خانه

CIPAL FESTIVAL

  

Cipal Festival is thirty string intertwined that include Iranian handicraft. It is like mythical Phoenix that seven stages of love are passed until can fly like real Phoenix. In every trip, Cipal stands with his companions so that his souvenirs are the art of the artists of this land

سی پال ، سی رشته به هم تنیده ازهنرهای دستی ایرانی است که همچون سی مرغ افسانه ای  دل به راه آورده و هفت وادی عشق از سر می گذراند تا سیمرغ وار به پرواز در آید . سی پال درهر سفر خود پا به پای همراهان خویش می سپارد تا سوغات اش هنر دستان هنرمندان این مرز و بوم باشد .